Splošni pogoji

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »NARAVNI OD NEKDAJ« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »NARAVNI OD NEKDAJ«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke ZELENE DOLINE.

 

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba MLEKARNA CELEIA d.o.o. Arja vas 92, Arja vas, 3301 Petrovče, matična št.: 5150957000, davčna št.: 92813020 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1.10.2021 od  00:00 ure do 31.10.2021 do 24:00 ure.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.zelenedoline.si , na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Če posameznik sodeluje v nagradni igri preko SMS sporočil (način 4.(A) spodaj) je pogoj za sodelovanje v nagradni igri, da se posameznik strinja s tem, da mu organizator nagradne igre občasno pošilja brezplačna SMS sporočila o svoji ponudbi in izdelkih. Od teh sporočil se lahko posameznik kadarkoli odjavi.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem v spletni anketi

(A): SMS sporočilo:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 1.10.2021 do 31.10.2021 v okviru enega nakupa kupi vsaj 3 jogurte ZELENE DOLINE in za njihov nakup shrani račun.
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ZELENE DOLINE in številko računa (primer: ZELENE DOLINE 123456);
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.zelenedoline.si in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in elektronski naslov). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak ana@email.com). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno obveščanje ZELENE DOLINE in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): Anketa
Posameznik odgovori na spletno anketo, objavljeno na spletni strani www.zelenedoline.nagradna-igra.si , in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, mobilna številka in e-naslov). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

V primeru sodelovanja v spletni anketi je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

SMS sporočila oziroma odgovori na anketo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno rešeno anketo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali izpolniti večkrat anketo. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno rešeno anketo izžreban samo enkrat.

 1. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

 • 20 x difuzor
 • 20 x skodelice Zelene Doline
 • 1 x TV SAMSUNG QLE, Q60T, 138 cm

Tedenske nagrade:

 • 5x difuzor
 • 5x skodelice Zelene Doline

Glavna nagrada:

 • 1 x Samsung  TV

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 4 tedenskih žrebanj in se vsak teden podeli 5 x difuzor  in 5x skodelice Zelene doline. Zadnje žrebanje, poleg tedenskih nagrad, vključuje tudi žreb glavne nagrade TV Samsung.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Termini tedenskih žrebanj:

 

Žrebanje

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali izpolnili anketo

1

12.10.2021

Od 1.10.2021 do 11.10.2021

2

19.10.2021

Od 12.10.2021 do 18.10.2021

3

26.102.021

Od 19.10.2021 do 25.10.2021

4

2.11.2021

Od 26.11.2021 do 31.10.2021

Žrebanje glavne nagrade poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. dne 2.11.2021. V njem bodo sodelovali tisti, ki so svoj SMS pravilno poslali v obdobju od 1. 10. 2021 od 0.00 ure do 31. 10. 2021 do 24.00 ure ali v tem obdobju rešili anketo. V tem žrebanju sodelujejo vsi sodelujoči, tudi tisti, ki so bili v času trajanja nagradne igre že izžrebani.

Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

Skupaj bo izžrebanih 11 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Uporabnik lahko prejme več nagrad, vendar samo eno na žrebanje.

 1. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.zelenedoline.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z anketo.  

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja, da bo v primeru, če bo izžreban kot prejemnik nagrade, njegovo ime in priimek objavljeno na spletni strani organizatorja nagradne igre.

 1. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.zelenedoline.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko, za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru prejemnik glavne nagrade).

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni 3 jogurti  Zelene Doline in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra Zelene Doline.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Ker se prejeta nagrada šteje kot dohodek v smislu Zakona o dohodnini, mora nagrajenec organizatorju posredovati vse podatke, potrebne za obračun in plačilo akontacije dohodnine. Organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine, morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

 1. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku udeleženčevega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2 so brezplačni.
Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS so brezplačni.
SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da njegov naslov elektronske pošte in/ali številko GSM uporablja za občasno obveščanje o izdelkih organizatorja nagradne igre, promocijah in drugih aktivnostih organizatorja nagradne igre. Posameznik lahko uporabo osebnih podatkov za takšen namen kadarkoli zavrne, skladno z veljavno zakonodajo. 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Osebni podatki se lahko posredujejo izvajalcu storitve podjetje 12media d.o.o. in Sedem d.o.o.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. Kontakt

Organizator:

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.

e-naslov: info@mlekarna-celeia.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,
Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 1. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika sproti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.zelenedoline.si .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.zelenedoline.si .

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

Petrovče, 30.9.2021

Organizator nagradne igre

MLEKARNA CELEIA, d.o.o.